SIA “TMB Serviss” privātuma politika

I Vispārīgie noteikumi.

 1. Privātuma politikas mērķis ir sniegt fiziskai personai – datu subjektam – informāciju par personas datu apstrādes nolūku, apstrādes tiesisko pamatu, apstrādes apjomu, aizsardzību un apstrādes termiņu datu iegūšanas laikā un apstrādājot datu subjekta personas datus.
 2. Privātuma politiku piemēro privātuma un personas datu aizsardzības nodrošināšanai attiecībā uz:
  1. SIA “TMB Serviss” (turpmāk – TMB Serviss) interneta mājaslapas apmeklētājiem (turpmāk kopā – Klienti).
 3. TMB Serviss rūpējas par Klientu privātumu un personas datu aizsardzību, ievēro Klientu tiesības uz personas datu apstrādes likumību saskaņā ar piemērojamajiem tiesību aktiem – Eiropas Parlamenta un padomes 2016. gada 27. aprīļa Regulu 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā par personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti (Regula), Personas datu apstrādes likumu un citiem piemērojamajiem normatīvajiem aktiem privātuma un datu apstrādes jomā.
 4. Privātuma politika ir attiecināma uz datu apstrādi neatkarīgi no tā, kādā formā un/vai vidē Klients sniedz personas datus (klātienē, TMB Serviss interneta mājaslapā, papīra formātā, telefoniski).

II Pārzinis un tā kontaktinformācija.

 1. Personas datu apstrādes pārzinis ir TMB Serviss, vienotās reģistrācijas Nr. 40203243862, juridiskā adrese: Augstrozes iela 1A, Rīga, LV-1026.
 2. Kontaktinformācija ar personas datu apstrādi saistītajos jautājumos: tālr. nr.: 29 179 234, e-pasta adrese: serviss@tmbserviss.lv. Izmantojot šo kontaktinformāciju vai vēršoties TMB Serviss juridiskajā adresē, var uzdot jautājumu par personas datu apstrādi TMB Servissā. Pieprasījumu par savu tiesību īstenošanu var iesniegt saskaņā ar 22. punktu.
 3. TMB Serviss kontaktinformācija informēšanai par iespējamiem datu aizsardzības pārkāpumiem: serviss@tmbserviss.lv.

III Personas datu apstrādes nolūki.

 1. TMB Serviss apstrādā personas datus šādiem nolūkiem:
  1. pakalpojumu sniegšanai:
  2. klientu iebildumu izskatīšanai;

IV Personas datu apstrādes tiesiskais pamats.

 1. TMB Serviss apstrādā Klientu personas datus, balstoties uz šādiem tiesiskajiem pamatiem:
  1. apstrāde tiek veikta ar datu subjekta (Klienta) piekrišanu (piemēram, atstājot kontaktinformaciju);
  2. normatīvo aktu izpildei, lai izpildītu TMB Serviss saistošos ārējos normatīvajos aktos noteiktu pienākumus (piemēram, sazināties ar klientu, kurš atstāja savu kontaktinformaciju);
  3. apstrāde ir vajadzīga, lai īstenotu vai aizstāvētu TMB Serviss likumīgās intereses;

V Personas datu apstrāde.

 1. TMB Serviss apstrādā Klienta datus, izmantojot mūsdienu tehnoloģiju iespējas, ņemot vērā pastāvošos privātuma riskus un TMB Serviss pieejamos organizatoriskos, finansiālos un tehniskos resursus.
 2. TMB Serviss attiecībā uz Klientu neveic automatizētu lēmumu pieņemšanu.

VI Personas datu aizsardzība.

 1. TMB Serviss aizsargā Klienta datus, izmantojot mūsdienu tehnoloģiju iespējas, ņemot vērā pastāvošos privātuma riskus un TMB Serviss pieejamos organizatoriskos, finansiālos un tehniskos resursus, tajā skaitā izmantojot šādus drošības pasākumus:
  1. kontrolētu un aizsargātu piekļuvi TMB Serviss īpašumam;
   ugunsmūri;
  2. ielaušanās aizsardzības un atklāšanas programmas;
  3. ierobežotas pieejas TMB Serviss informācijas sistēmām;
  4. konfidencialitātes saistību rakstus darbiniekiem un ārpakalpojumu sniedzējiem.

VII Personas datu nodošana/izpaušana.

 1. TMB Serviss neizpauž trešajām personām Klienta datus, izņemot ārējos normatīvajos aktos paredzētajām personām (tostarp iestādēm) pēc viņu pamatota pieprasījuma ārējos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā un apjomā.

VIII Personas datu nodošana.

 1. TMB Serviss nodod personas datus trešajām personām, nodrošinot, ka attiecīgās trešās personas saglabā personas datu konfidencialitāti un nodrošina piemērotu aizsardzību.
 2. TMB Serviss ir tiesīga nodot personas datus TMB Serviss apakšuzņēmējiem, kas palīdz TMB Serviss nodrošināt tās funkciju izpildi.
 3. 2. punktā minētajā gadījumā TMB Serviss apakšuzņēmēji, kas saņem un apstrādā personas datus, ir uzskatāmi par personas datu apstrādātājiem Regulas izpratnē, ar tiem tiek slēgts rakstveida līgums, kurā tiek noteikts, ka TMB Serviss pieprasa no datu saņēmējiem apņemšanos izmantot saņemto informāciju tikai tiem nolūkiem, kuru dēļ dati tika nodoti, un saskaņā ar piemērojamo normatīvo aktu prasībām datu apstrādes un datu aizsardzības jomā.

IX Trešo valstu subjektu piekļuve personas datiem.

 1. TMB Serviss nenodod personas datus trešajām valstīm (valstīm, kas atrodas ārpus Eiropas Savienības un Eiropas Ekonomiskās zonas).

X Personas datu glabāšanas ilgums.

 1. TMB Serviss glabā un apstrādā Klientu personas datus, kamēr pastāv vismaz viens no šiem kritērijiem:
  1. kamēr TMB Serviss pastāv normatīvajos aktos noteikts pienākums datus glabāt;
  2. kamēr tiek pilnībā izskatīts un/vai izpildīts Klienta lūgumā/iesniegumā minētais;
  3. kamēr tiek veikta parādu piedziņa no TMB Serviss debitoriem;
   kamēr ir spēkā Klienta piekrišana attiecīgai personas datu apstrādei, ja nepastāv cits datu apstrādes likumīgs pamats;
 2. Pēc tam, kad 1. punktā minētie apstākļi izbeidzas, Klienta personas dati tiek dzēsti. Auditācijas pieraksti tiek saglabāti vismaz vienu gadu no to veikšanas dienas.

XI Piekļuve personas datiem un citas Klienta tiesības.

 1. Klientam ir tiesības saņemt normatīvajos aktos noteikto informāciju saistībā ar viņa datu apstrādi.
 2. Klientam saskaņā ar normatīvajiem aktiem ir arī tiesības pieprasīt TMB Serviss piekļuvi saviem personas datiem, kā arī pieprasīt TMB Serviss veikt to papildināšanu, labošanu vai dzēšanu, vai apstrādes ierobežošanu attiecībā uz Klientu, vai tiesības iebilst pret apstrādi, kā arī tiesības uz datu pārnesamību.
 3. Klients var iesniegt pieprasījumu par savu tiesību īstenošanu:
  1. rakstveida formā klātienē TMB Servissā, uzrādot personu apliecinošu dokumentu;
  2. elektroniskā pasta veidā, parakstot vēstuli ar drošu elektronisko parakstu un nosūtot uz e-pasta adresi serviss@tmbserviss.lv;
  3. nosūtot TMB Serviss rakstveida vēstuli.
 4. Saņemot Klienta pieprasījumu par savu tiesību īstenošanu, TMB Serviss pārliecinās par Klienta identitāti, izvērtē pieprasījumu un izpilda to saskaņā ar normatīvajiem aktiem.
 5. TMB Serviss sniedz atbildi Klientam pēc iespējas, ņemot vērā Klienta norādīto atbildes saņemšanas veidu.
 6. Ja atbilde tiek sūtīta pa pastu, tā tiek adresēta datu subjektam (personai, kuras personas dati ir pieprasīti) ierakstītā vēstulē. Ja atbilde tiek sniegta elektroniski, tā tiek parakstīta ar drošu elektronisko parakstu (ja iesniegums ir ticis iesniegts ar drošu elektronisko parakstu).
 7. TMB Serviss nodrošina datu apstrādes un aizsardzības prasību izpildi saskaņā ar normatīvajiem aktiem un Klienta iebildumu gadījumā veic lietderīgas darbības, lai iebildumu atrisinātu. Tomēr, ja tas neizdodas, Klientam ir tiesības vērsties uzraudzības iestādē – Datu valsts inspekcijā.
 8. Klientam ir tiesības saņemt bez maksas vienu kopiju ar saviem TMB Serviss apstrādē esošiem personas datiem.
 9. Privātuma politikas 8. punktā minētās informācijas saņemšana un/vai izmantošana var tikt ierobežota ar mērķi novērst nelabvēlīgu ietekmi uz citu personu (tostarp TMB Serviss darbinieku) tiesībām un brīvībām.

XII Klienta piekrišana datu apstrādei un tiesības to atsaukt.

 1. Klients piekrišanu personas datu apstrādei, kuras tiesiskais pamats ir piekrišana, dod rakstveidā vai mutiski klātienē TMB Servissā, nosūtot e-vēstuli, kas ir parakstīta ar drošu elektronisku parakstu, vai autentificējoties, izmantojot drošu autentifikācijas līdzekli.
 2. Klientam ir tiesības jebkurā brīdī atsaukt datu apstrādei doto piekrišanu tādā pat veidā, kādā tā dota, un šādā gadījumā turpmāka datu apstrāde, kas balstīta uz iepriekš doto piekrišanu konkrētajam nolūkam, turpmāk netiks veikta.
 3. Piekrišanas atsaukums neietekmē datu apstrādes, kas veiktas tajā laikā, kad Klienta piekrišana bija spēkā.
 4. Atsaucot piekrišanu, nevar tikt pārtraukta datu apstrāde, ko veic, pamatojoties uz citiem tiesiskajiem pamatiem (piemēram, saskaņā ar ārējiem normatīvajiem aktiem).

XIII Mājaslapu apmeklējumi un sīkdatņu apstrāde.

 1. TMB Serviss interneta mājaslapas var izmantot sīkdatnes.
 2. Sīkdatnes ir datnes, ko tīmekļa vietnes izvieto lietotāju datoros, lai atpazītu lietotāju un atvieglotu tam vietnes izmantošanu. Interneta pārlūkprogrammas var konfigurēt tā, lai tās brīdina apmeklētāju par sīkdatņu izmantošanu un ļauj izvēlēties, vai apmeklētājs piekrīt tās pieņemt. Sīkdatņu nepieņemšana neaizliegs apmeklētājam lietot vietni, taču tas var ierobežot apmeklētājam vietnes izmantošanas iespējas.

XIV Citi noteikumi.

 1. MB Serviss ir tiesības veikt papildinājumus Privātuma politikā, padarot to pieejamu Klientiem, ievietojot TMB Serviss interneta mājaslapā.
© Copyright 2020 TMB Serviss Ltd.